Àrea Privada

Servei psicopedagògic

L’Institut – Escola Petit Plançó compta amb un Equip Psicopedagògic que ofereix un servei d’assessorament a tota la comunitat educativa per tal d’orientar els processos d’educació i aprenentatge de l’alumnat. La funció principal del servei és vetllar per l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat i donar resposta a les seves necessitats educatives i/o emocionals, coordinant esforços i recursos amb l’equip educatiu, les famílies i els especialistes externs, quan cal.

L’Equip Psicopedagògic manté un contacte continu amb l’equip educatiu per valorar casos en els quals s’observa alguna necessitat individual o col·lectiva dins del procés d’aprenentatge i duu a terme un pla d’actuació:

  • Coordinació i assessorament a l’equip educatiu per dur a terme les accions necessàries amb l’alumnat, així com també amb altres professionals del món educatiu, social i psicològic (EAP, centres privats, educadors, etc.)
  • Diagnòstic i intervenció educativa de l’alumnat usant les proves psicopedagògiques i els instruments necessaris.
  • Seguiment i acompanyament de l’alumnat a nivell d’aprenentatge, desenvolupament personal i orientació professional.
  • Atenció, orientació i acompanyament a les famílies en els processos educatius i afectius.
  • Formació i xerrades a l’equip educatiu i a les famílies.

La Psicopedagoga del centre, setmanalment, fa un acompanyament i seguiment als nens i nenes dins l’aula, coordinat amb el tutor de classe,  per ajudar-los a gestionar les pròpies emocions (controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, afavorir una bona autoestima, etc.) i  poder reconèixer les dels altres, afavorint així la cohesió grupal i generant un clima emocional positiu a l’aula i a l’escola.