Àrea Privada

Cooperativa d’alumnes Lluís Companys

El fet de tenir alumnes de fins a 14 anys va fer que l’escola ens plantegéssim fer participar més aquests alumnes en la vida de l’escola i, com que l’escola ja era una cooperativa els vam proposar la possibilitat de constituir-se en una cooperativa d’alumnes.

Va ser al 1984  que els alumnes dels tres últims cursos d’E.G.B. van fundar una cooperativa escolar a la que es va posar el nom de Cooperativa Lluís Companys, amb els seus estatuts aprovats i que poc s’han modificat fins ara.

Els actuals responsables de la dinàmica de la cooperativa afirmen que els seus principis són ara més vigents que mai.

Davant dels models socials fortament individualistes i dels pocs referents, el model cooperatiu es constitueix en un eix principal de referència social, que aplicat directament al procés educatiu, ajuda sense cap mena de dubte a la formació personal i social dels individus.

La cooperativa dels alumnes s’ajusta, tan pel que fa al seu funcionament com a la seva estructura, als principis cooperatius obligatoris i que estan recollits en els estatuts de la pròpia cooperativa, establint així una connexió directa amb la realitat.

Com a organització democràtica, i essent aquest un valor d’especial interès en el procés, l’administració ha d’anar a càrrec dels diferents socis que hagin estat escollits per dur a terme aquesta tasca.

Els excedents que puguin derivar de la correcta gestió seran distribuïts per igual entre els socis, (en aquest cas concret revertiran en les diferents aules o nivells).

Com a resum dels principis aplicables hi ha les grans línies de treball que es pretenen desenvolupar: educació per a la democràcia, solidaritat i educació cooperativa incloent-hi la coresponsabilitat social

L’escola cooperativa és una escola no doctrinària, independent, la qual cosa vol dir la no subordinació a interessos polítics, religiosos, etc. però, en canvi és una escola amb una forta càrrega ètica.

Els impulsors del projecte han volgut trobar un mecanisme per potenciar en els  alumnes la capacitat crítica i la solidaritat mitjançant la implicació en un projecte comú de responsabilitat compartida, en front d’un entorn social cada cop més individual, competitiu i despersonalitzat.

D’acord amb l’edat dels alumnes que poden participar en el projecte també hi ha justificacions pedagògiques que fan idoni el mateix, com ara el sentiment de pertinença i el respecte necessari a cadascun dels membres que formen la cooperativa, estimulant doncs l’esperit crític, el pensament reflexiu, la capacitat de diàleg i l’autonomia moral dins un marc de llibertat individual i social, cercant un entorn cívic i culte que permeti el correcte desenvolupament dels individus.

Funcionament de la cooperativa d’alumnes

La presa de decisions

A l’hora de la tutoria a cada aula es discuteixen els punts que es decidiran al Consell setmanal de la cooperativa.

El Consell Rector

El Consell es reuneix cada divendres per tractar els punts corresponents a l’ordre del dia que han proposat les diferents classes Es passa a l’ordre del dia i els diferents punts són debatuts pels vocals. A la reunió hi poden assistir altres membres de la cooperativa, però sense veu ni vot.

Tasques dels vocals

Cada classe té tres vocals: vocal de manteniment, vocal de comunicació i vocal d’economia que es van canviant trimestralment. A part de la funció conjunta de representar la seva aula i defensar les idees que n’hagin sortit, cadascun d’ells té unes funcions concretes.

Serveis que ofereix la cooperativa

Botiga: està gestionada pels alumnes de tercer d’ESO. Disposen d’un espai propi on fan la venda del material escolar així com dels llibres escolars.

Bar: està gestionat pels alumnes de quart. Disposen d’un espai on venen productes propis d’aquest servei (hi ha supervisió!). L’horari d’obertura és també com el de la botiga.

Biblioteca: està gestionada pels alumnes de segon. La seva funció consisteix en posar a disposició dels alumnes aquest espai per tal de fer-ne ús (les estones de pati), fer préstecs, consultes, orientacions de recerca d’informació en paper i telemàtica, etc. La cooperativa disposa d’una fotocopiadora d’ús exclusiu pels alumnes accessible a les estones de pati.

Manteniment: va a càrrec dels alumnes de primer  i consisteix en ajudar al manteniment dels serveis (si cal posar paper als lavabos, a les piques, etc.) o petites operacions senzilles relacionades amb aquesta tasca.

Festes populars: Tots els cursos són els encarregats de l’organització de festes populars com ara la castanyada, Nadal, etc…,

Celebracions de l’AMPA o actes a l’escola: si el centre organitza qualsevol tipus d’acte, de forma voluntària els alumnes ofereixen el servei de bar o altre tipus que es pugui considerar adient; en aquest tipus de coses el centre o l’Ampa (segons s’escaigui), paga a la cooperativa pels serveis obtinguts.