Àrea Privada

Projecte educatiu

Objectius de l’acció educativa respecte als alumnes

Una escola oberta a tothom

En començar l’escola el 1968 i per tal que fos oberta a tothom, vam implantar un sistema de quotes voluntàries que tenien en compte les possibilitats econòmiques de cada família segons els seus ingressos i les seves necessitats. Per això es confeccionava una taula de quotes orientatives que es donava a tothom al començament de cada curs.

Aquest sistema ha continuat vigent fins avui, tot i que, arran de la subvenció en primer lloc, més tard del concert i, per últim, el contracte programa amb la Generalitat, ha sofert alguns retocs sense que en canviïn, però, els objectius.

En aquests moments demanem a cada família una quantitat voluntària, que continua tenint en compte els seus ingressos i necessitats i que serveix per contribuir a les despeses no cobertes, encara, pel Departament d’Ensenyament.

Perquè els alumnes arribin a ser:

Autònoms: per adquirir progressivament autoestima: coneixement i acceptació de la seva persona. Valoració de les seves capacitats; autocontrol: capacitat de fer front a les frustracions que la vida els pugui presentar; i capacitat crítica per verificar els principis i l’escala de valors que els siguin presentats.

Per això els ajudem a adquirir seguretat física, afectiva, intel·lectual i social

Solidaris: que adquireixin sentit del proïsme, coneixement i amor, per tal que llurs relacions interpersonals siguin satisfactòries.
Per això la reflexió que fem i els fem fer sobre els valors humans és constant.

Creatius: que, partint del coneixement i acceptació d’ells mateixos, siguin capaços d’estructurar, modular i modificar la seva personalitat, valorant constantment els seus progressos. Per això els acceptem i valorem incondicionalment.

a) El mètode científic i l’autoaprenentatge.

Formem en els alumnes una actitud científica; actitud que pot explicar-se com: observació calmada i pacient; costum de treballar amb precisió; objectivitat en la interpretació de les dades; evitar el perill de només veure allò que s’espera veure; evitar dogmatismes; capacitat de la relativització.

Mitjançant la metodologia experimental formem les capacitats dels alumnes per fer-se amb la realitat concreta, manipular-la i dominar-la, tot respectant-la.

b) L’aprenentatge en contacte amb la natura i arrelat al medi.

El medi és el nostre punt de partida per a l’estudi. Comencem per les realitats més properes i les anem ampliant amb l’observació i la constatació directa (primer pas vers la interiorització i la vivència necessàries).

Aquesta metodologia afavoreix el procés evolutiu dels alumnes.

La formació social

Creiem que la formació social dels alumnes no ha d’ésser només un marc tancat dins l’escola (respectar els companys mitjançant la participació a les assemblees, compartir material, tenir tasques de responsabilitat dins la classe i l’escola, etc.) sinó que també cal que vivenciïn totes les altres institucions que envolten el barri, la ciutat, l’estat, el món… D’ aquesta manera tindran una bona base per poder analitzar les diferents situacions de la vida.

Les sortides

L’escola té programades, des d’educació infantil fins a 4t. d’ESO, tot un ventall de sortides amb la finalitat de proporcionar als alumnes els coneixements i eines necessàries per situar-se i interioritzar l’entorn on viu, per aprendre a conviure-hi, respectant-lo i millorant-lo.

Les sortides s’inicien observant i treballant l’entorn més proper, i es van ampliant de manera progressiva segons la seva edat (Escola- Olot- Garrotxa-Catalunya…) Quan han acabat 4t d’ESO han trepitjat tota la geografia del nostre entorn; vivint-la de manera activa no només pels aprenentatges adquirits, sinó també per una altra part tant important com és la convivència, els valors i les relacions socials implícites en cada sortida. L’alegria i la il·lusió que desprèn l’infant abans, durant i després de la sortida no té preu.

El projecte conclou amb una presentació del treball fet pels alumnes abans, durant i després de cada sortida; el qual s’exposa tant davant d’altres alumnes com de les famílies.

Les festes

És impensable imaginar una societat en que la gent no es reuneixi en determinades diades per celebrar quelcom.

Tenim en compte les festes més arrelades a la tradició local i les que marquen el pas del temps.

L’escola organitza cada any i de manera diferent, activitats lúdiques i creatives que fomenten la interrelació i la col•laboració entre tots els alumnes.

a) Escola d’una sola línia

Des de P3 fins a 4t d’ESO

b) Graduació de les activitats dels alumnes per nivells.

Amb els mitjans adequats, convertim en experiències graduals i sistemàtiques els diversos moments del procés d’aprenentatge.

Les orientacions psicopedagògiques ens aporten el coneixement de l’estat evolutiu dels alumnes; tenim presents els matisos diferenciadors que es donen entre els alumnes per tal de situar el punt just de coincidència entre la programació del procés d’aprenentatge, l’actuació educativa de l’escola i l’evolució psicològica individual.

c) Tutories

  • Grupals
  • Individuals
  • Familiars

Plançó 5.0

L’escola ha definit el seu projecte d’innovació com a projecte Plançó 5.0. Per a nosaltres, Plançó 5.0 és el projecte que guia el nostre procés de transformació i alhora és també una forma d’entre l’educació i el món.

Les nostres Finalitats

1-SOM ESCOLA COOPERATIVA. El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors (autonomia, autogestió, dinamisme, participació, inclusió…) que s’incorporen de manera natural al dia a dia.
2- SOM ESCOLA CATALANA. Eduquem des de la identitat i la cultura pròpies de Catalunya. La llengua Vehicular és el català i eduquem per vetllar pel respecte de les cultures del món.
3- SOM UN INSTITUT-ESCOLA INTEGRAT QUE VETLLA PER LA QUALITAT EDUCATIVA I LA INNOVACIÓ.  El nostre institut- escola és d’una sola línia. 
Etapes: Llavors i Arrels de 3 a 7 anys.
Tronc de 7 a 12 anys.
Capçada i fruit de 12 a 16 anys.
4- SOM UNA ESCOLA QUE VEU ALS ALUMNES COM A PROTAGONISTES DEL SEU APRENENTATGE. ELLS SÓN EL CENTRE DELS NOSTRES PROJECTES PEDAGÒGICS.  Creiem en l’educació i l’ensenyament de qualitat com a la millor aposta pel futur personal i social. Ens renovem constantment i estem oberts als canvis. 
  • Creiem en el treball, l’esforç i la feina ben feta. Estem arrelats als principis de la pedagogia activa: aprenentatges vivencials, contextualitzats i significatius. Atenem la diversitat. 
5- SOM ESCOLA SALUDABLE. Eduquem per un estat complet de benestar físic, psíquic i social.  Hàbits saludables, benestar emocional, afectivitat i socialització.
6- SOM ESCOLA SOSTENIBLE COMPROMESA AMB EL MEDI NATURAL. Formem persones conscients del seu entorn per sentir-se responsables, crítiques i compromeses, capaces d’imaginar alternatives, solucions i participar a la seva implementació.
 -Reduim, reciclem i reutilitzem recursos materials.
7- SOM ESCOLA LAICA. Som escola no religiosa. Respectem les diferents concepcions filosòfiques del món i de la vida.